Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa

Bài viết

Nhóm nghiên cứu điện tử y sinh

Thành viên:

  1. ThS. Hồ Trung Mỹ
  2. ThS. Huỳnh Thu
  3. ThS. Võ Kỳ Châu
  4. ThS. Lê Trung Khoa