Mẫu đánh giá Thực tập tốt nghiệp

Các bạn sinh viên đang thực tập tốt nghiệp tại công ty cần nộp bảng đánh giá theo mẫu sau.

Ghi chú: mẫu này do công ty thực tập thực hiện đánh giá, và phải có xác nhận chữ ký và đóng dấu từ công ty

Hạn chót nộp mẫu đánh giá về BM Điện tử và nộp 1 bản sao cho GVHD: 15/8/2017