Môn Vi Xử Lý

* AY1314-S2

1) Đáp án các bài KT 30' tại lớp

1.1 Đáp án của KT #1 - download  (câu 3b bị đánh máy sai S =0 => ĐS đúng là S =1)

1.2 Đáp án của KT #2 - download

1.3 Đáp án của KT #3 - download

+ KT #3 với câu 2 khác - download =>  bị đánh máy sai đáp án câu 2 khác => bản đúng - download

1.4 Đáp án của KT #4 - download

1.5

 

2) BT ôn tập KTGHK - download

BT ôn KTGHK bị đánh máy sai các câu sau:

  • câu 5: Y địa chỉ đầu là 1002H
  • câu 6: hình là cổng NAND chứ không phải cổng AND
  • câu 30: địa chỉ là 80H chứ không phải 8000H

=> BT ôn KTGHK đã chỉnh lại - download

3) BT ôn tập thi cuối HK

4) Đáp án KTGHK - download

 

=========================

 * AY1213-S2

1) Bài tập cũ

2) Bài tập mới (2013)

3) Các bài giải KT 30' tại lớp

3.1 Đáp án KT #1 - download

3.2 Đáp án KT #2 - download

3.3 Đáp án KT #3 - download

 3.4 Đáp án KT #4 - download

=> bị đánh máy sai ở câu cuối => bản đã chỉnh lại - download

3.5 Đáp án KT #5 - download

3.6 Đáp án KT #6 - download

 

4) Các demo hỗ trợ việc học VXL

4.1 Mô phỏng sự thực thi ALU trong hình 1.14 trong sách để thực tập viết các "control word":

Chú ý khi chạy demo này phải "Enable macro" - ALU demo - download

 5) Bài tập ôn tập

5.1 BT ôn KTGHK - download

5.2 BT ôn thi HK - download

 6) Các tóm tắt

6.1 Tóm tắt tập lệnh Z80 (giúp tra nhanh lệnh và mã máy) - download

6.2 Tóm tắt phần cứng và tập lệnh 8051 (tóm tắt này sẽ được in kèm trong đề thi để SV tra cứu) - download

7) Các chương trình mô phỏng

7.1 ide8051 - download

7.2 Win8051 - download

. . .

8) Đáp án của KTGHK và Thi

8.1 Đáp án của KTGHK AY1213-S2  - download

8.2 Đáp án của Thi HK AY1213-S2 - download

* AY1112-S2

  1. Bài tập ôn thi HK 2 - năm học 2011-2012 (version1) - download
  2. Một số kỹ thuật lập hợp ngữ 8051 (version 1 - cập nhật ngày 19/06/2012) - download (lưu ý chương trình trong bài 11. thêm dòng ACALL DELAY_1S ở giữa 2 lệnh MOV P2,A và INC R0)
  3. Đáp án của đề thi HK2 - NH:2011-2012 - download