Ban chủ nhiệm bộ môn

Tên Chức vụ
TS. Hoàng Trang Chủ nhiệm bộ môn
TS. Trương Quang Vinh Phó Chủ Nhiệm bộ môn, Website Administrator
ThS. Bùi Quốc Bảo Trưởng phòng thí nghiệm